Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities


Meedia Dagbesteding

De onderneming Meedia Dagbesteding is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 64871398. De eigenaar van Meedia Dagbesteding is de heer M. Bunt,
kantoorhoudend aan de H.M. Brouwerstraat 2 9672 AG Winschoten. Meedia Dagbesteding heeft
AGB-code 98104236. Meedia Dagbesteding is aangesloten bij BEZINN en is lid van de Coöperatie
Dichtbij.


Budgethouder
De persoon aan wie budget is toegewezen welke wordt aangewend om Meedia Dagbesteding te
betalen voor de gevraagde begeleiding. Het betreffende budget wordt bijvoorbeeld in een PGB-situatie toegekend aan de Deelnemer die dan daarmee ook de Budgethouder is. Indien de
Deelnemer minderjarig is, zal er meestal sprake zijn van een Vertegenwoordiger, die dan tevens
feitelijk het budget beheerd, terwijl de Deelnemer formeel Budgethouder blijft.


Budgetverlener
De partij die het PGB ter beschikking stelt aan de Budgethouder. Dit is bijvoorbeeld het zorgkantoor
of de gemeente.


Deelnemer
De persoon die begeleiding behoeft en aan wie Meedia Dagbesteding begeleiding verleent.


Financier
In geval van Zorg in Natura: de partij waarmee Meedia Dagbesteding overeenkomsten heeft (zoals een Raamovereenkomst en een Overeenkomst van Opdracht) waarin Meedia Dagbesteding als aanbieder Zorg in Natura mag verlenen en de financier (bijvoorbeeld de gemeente, provincie of een
hoofdaannemer) zich verplicht tot het financieel vergoeden van de verleende begeleiding.


Onderaannemerschap
Meedia Dagbesteding en een andere organisatie regelen onderling de betaling waarbij er één
hoofdaannemer is die een contract met de gemeente heeft, en daarbij een deel van de zorg
uitbesteedt aan de andere organisatie.


PGB
PersoonsGebonden Budget; een Budgethouder die de beschikking heeft over een PGB kan het
budget aanwenden om Meedia Dagbesteding in te huren (rechtstreeks of via een
Vertegenwoordiger).


PGB-situatie
Omstandigheid waarin de Budgethouder een PGB toegewezen heeft gekregen en waarin dit budget
wordt aangewend om Meedia Dagbesteding te betalen.


SVB
De Sociale VerzekeringsBank (www.svb.nl).


Vertegenwoordiger
De contactpersoon die namens de Deelnemer contacten onderhoudt met Meedia Dagbesteding en
die feitelijk het budget beheert. Indien de Deelnemer minderjarig is, zal de Vertegenwoordiger
meestal de ouder of verzorger zijn. Het kan ook zo zijn dat er geen sprake is van een
Vertegenwoordiger.


ZIN-situatie
Meedia Dagbesteding heeft hierbij een eigen contract met de gemeente. Dit betekent dat de
zorgvrager geen budget beheert zoals bij PGB het geval is, maar dat de declaratie voor de zorg
rechtstreeks naar de gemeente gaat.


Zorg
Diensten op het gebied van dagbesteding. Hiermee wordt onder meer de zorg bedoeld zoals
gedefinieerd in artikel 1 van de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’, te vinden op
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2022-01-01.


Zorgovereenkomst
Een overeenkomst van opdracht tot het verrichten van begeleiding ten behoeve van de Deelnemer,
afgesloten tussen de Zorgvrager en Meedia Dagbesteding. Bovengenoemde Budgethouder en
Vertegenwoordiger worden genoemd in de Zorgovereenkomst.


Zorgvrager
De persoon die begeleiding vraagt van Meedia Dagbesteding. Dit is de Vertegenwoordiger (die dus
namens de Deelnemer zorg vraagt van Meedia Dagbesteding), maar als er geen sprake is van een
Vertegenwoordiger, dan is het de Deelnemer zelf.


Artikel 2: Toepasselijkheid


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen
Meedia Dagbesteding en de Zorgvrager.


2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door
Meedia Dagbesteding en de Zorgvrager ondertekende schriftelijke verklaring.


2.3 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.


Artikel 3: Zorgovereenkomst


3.1 Door middel van een Zorgovereenkomst geeft de Zorgvrager aan Meedia Dagbesteding de
opdracht tot het verlenen van begeleiding aan de Deelnemer.


3.2 De Zorgovereenkomst wordt vóór aanvang van werkzaamheden door Meedia
Dagbesteding opgesteld en ondertekend door Zorgvrager en Meedia Dagbesteding.


3.3 Door ondertekening van de Zorgovereenkomst accepteert de Zorgvrager de Algemene
Voorwaarden van Meedia Dagbesteding.


3.4 Indien sprake is van een PGB-situatie, dan wordt de Zorgovereenkomst gebaseerd op het
sjabloon ‘Zorgovereenkomst met een zorginstelling’, zoals beschikbaar gesteld door de SVB.


3.5 Indien er sprake is van PGB-situatie, dan is de Zorgovereenkomst vanuit de SVB leidend.


3.6 Indien er sprake is van een ZIN- situatie, dan wordt de raamovereenkomst met de desbetreffende
gemeente gehanteerd.


3.7 Indien sprake is van onderaannemerschap dan zijn de algemene voorwaarden van de
hoofdaannemer leidend.

3.8 Het tarief voor de te leveren dienstverlening alsmede de reiskostenvergoeding worden
opgenomen in de Zorgovereenkomst, behalve bij Zorg in Natura, dan worden financiële aspecten
opgenomen in de Overeenkomst van Opdracht behorend bij de Raamovereenkomst met de
financierende partij.


3.9 De Zorgvrager dient Meedia Dagbesteding direct te informeren indien zich omstandigheden
voordoen die voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst van belang kunnen zijn.


3.10 Door ondertekening van Zorgovereenkomst geeft de Zorgvrager aan Meedia Dagbesteding
toestemming om begeleiding te verlenen aan de Deelnemer en daarbij alle handelingen te
verrichten die Meedia Dagbesteding nodig acht voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst.


3.11 Meedia Dagbesteding is gehouden om uit hoofde van de Zorgovereenkomst op bekwame en
zorgvuldige wijze begeleiding te verlenen aan de Deelnemer.


3.12 De Zorgvrager is gehouden om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs vereist mag
worden voor een goede uitvoering van de Zorgovereenkomst door Meedia Dagbesteding.


3.13 Indien de hulpvraag van de Deelnemer of de Zorgvrager tijdens de uitvoering van de
overeenkomst wijzigt, kan de Zorgovereenkomst in onderling overleg tussen de Zorgvrager en
Meedia Dagbesteding dienovereenkomstig worden aangepast of in uitzonderlijke gevallen,
beëindigd.


3.14 Beëindiging van de Zorgovereenkomst vindt plaats zoals beschreven in Artikel 11.


Artikel 4: Financieel


4.1 De Zorgvrager is de Vertegenwoordiger en als er geen sprake is van een Vertegenwoordiger, dan
is het de Deelnemer zelf.


4.2 Betaling van de werkzaamheden uit hoofde van de Zorgovereenkomst en de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden en overeenkomsten vindt plaats door maandelijkse facturering
door Meedia Dagbesteding aan de Zorgvrager, behalve bij Zorg in Natura, dan vindt financiële
verrekening rechtstreeks plaats met de financierende partij.


4.3 De Zorgvrager is hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van deze nota’s, behalve bij Zorg in
Natura, dan zijn de financiële aspecten afgedekt via de overeenkomsten met de financierende partij.


4.4 Indien sprake is van een PGB-situatie, dan is de Zorgvrager er verantwoordelijk voor dat er
voldoende budget beschikbaar is gedurende de hele looptijd van de Zorgovereenkomst ten
behoeve van betaling van de nota’s van Meedia Dagbesteding.


4.5 Indien geen sprake is van een PGB-situatie, dan garandeert de Zorgvrager in staat te zijn om
gedurende de gehele looptijd van de Zorgovereenkomst de nota’s van Meedia Dagbesteding te
kunnen voldoen, behalve bij Zorg in Natura, dan zijn financiële aspecten afgedekt via de
overeenkomsten met de financierende partij.


4.6 Meedia Dagbesteding houdt het aantal door Meedia Dagbesteding geleverde dagdelen bij.
Met het accepteren en (laten) betalen van een factuur van Meedia Dagbesteding bevestigt
en accepteert de Zorgvrager dit aantal dagdelen.


4.7 In het geval van een ‘no-show’ zonder tijdige- en geldige afmelding zal het betreffende dagdeel
(of dagdelen) en vervoer worden gefactureerd. Bij afmelding van 24 uur of langer vóór aanvang
van het betreffende dagdeel zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Afmeldingen in
het weekend kunnen vanwege de openingstijden van Meedia Dagbesteding pas
maandagochtend om 09:00 uur geregistreerd worden. Afmeldingen dienen per mail
ingezonden te worden naar info@meedia.nu t.a.v. de administratie. Dit is noodzakelijk i.v.m.
de correcte verwerking van afmeldingen in ons elektronisch systeem en de daaruit
voortvloeiende facturatie.


4.7.1 Ziekte-, verlof- en vakantiedagen:


 • - De deelnemer heeft krachtens deze voorwaarden recht op 12 ziektedagen per jaar indien
  sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Indien sprake is van een overeenkomst
  voor bepaalde tijd worden de ziektedagen naar rato toegekend.
  - De deelnemer heeft recht op 4 keer het aantal uren per week aan dagbesteding per jaar
  vakantiedagen indien er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Bij een
  overeenkomst voor bepaalde tijd worden de vakantiedagen naar rato toegekend.
  - De deelnemer kan in overleg met de zorgaanbieder verlof krijgen voor bepaalde
  omstandigheden. Zowel verlof als vakantiedagen worden schriftelijk aangevraagd en ingediend
  via info@meedia.nu t.a.v. de administratie. De zorgaanbieder behoudt het recht een
  verlofaanvraag te weigeren.
  - Te leveren zorg en diensten dienen zo spoedig mogelijk geannuleerd te worden. De deelnemer
  dient een verlof dag of vakantie zo ver mogelijk van te voren door te geven, doch minimaal 7
  dagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden
  door deelnemer.
  - Bij verzuim, ongeacht de reden, worden de te leveren zorg en diensten volledig in rekening
  gebracht vanaf de 1e dag van het verzuim tot en met het verstrijken van de daaropvolgende
  kalendermaand.

4.7.2 Aan het eind van de maand wordt door Meedia Dagbesteding een factuur opgesteld, met daarop
onder andere een overzicht van de afgenomen uren en/of dagdelen. Wanneer bij aanvang is gekozen
voor een vast maandbedrag dan is dit niet nodig. Bij Zorg in Natura wordt deze factuur door Meedia
Dagbesteding opgestuurd naar de financier. Bij alle overige vormen van financiering dient de Zorgvrager de factuur zelf te voldoen.


 • ➢ De maandelijkse nota zoals genoemd in Artikel 4.2 wordt gebaseerd op
  het in Artikel 4.6 genoemde aantal uren en/of dagdelen.

 • ➢ Indien sprake is van een PGB-situatie, dan zal Meedia Dagbesteding de
  ondertekende facturen aanbieden aan de SVB.

 • ➢ Indien geen sprake is van een PGB-situatie en ook niet van Zorg in Natura, dan
  verplicht de Zorgvrager zich tot betaling van nota aan Meedia Dagbesteding
  binnen de betalingstermijn die is weergegeven op de nota. Bij Zorg in Natura
  verplicht de financier zich tot betaling van de nota aan Meedia Dagbesteding
  binnen de betalingstermijn die is weergegeven op de nota.

Artikel 5: Verantwoording


5.1 Indien sprake is van een PGB-situatie, kan Meedia Dagbesteding de Zorgvrager assisteren bij de
verantwoording van het door Meedia Dagbesteding bestede budget aan de Budgetverlener.


Artikel 6: Inschakeling derden


6.1 Zowel de Zorgvrager als Meedia Dagbesteding kunnen tijdens de Zorgovereenkomst voorstellen
om één of meerdere derden in te schakelen ter ondersteuning van de door Meedia Dagbesteding
geleverde zorg. De financiële afhandeling van deze additionele inzet zal in een dergelijke situatie in
onderling overleg worden geregeld, waarbij waar nodig en van toepassing voor elke additionele inzet
een aparte overeenkomst wordt opgesteld en door Zorgvrager en Meedia Dagbesteding wordt
ondertekend.


6.2 Indien Meedia Dagbesteding niet in staat is de door de Zorgvrager gevraagde begeleiding te
leveren, bijvoorbeeld door ziekte van Meedia Dagbesteding, zal Meedia Dagbesteding assisteren
bij de continuering van de levering van begeleiding op een alternatieve wijze door (een)
derde(n).


Artikel 7: Evaluaties


7.1 Meedia Dagbesteding zal regelmatig de verleende begeleiding en de begeleidingssituatie
evalueren met de Zorgvrager.


Artikel 8: Documentatie


8.1 Zorgvrager en Meedia Dagbesteding zorgen er beide voor dat elk een exemplaar van elk relevant
document in bezit heeft (de één het origineel, de ander een kopie). Dit impliceert onder andere dat
als de Zorgvrager PGB-gerelateerde post ontvangt, de Zorgvrager bij het eerstvolgende
contactmoment een kopie ter beschikking stelt aan Meedia Dagbesteding. Dit geldt onder andere
expliciet voor de indicatie of beschikking die de basis vormt voor de financiering van de
zorgverlening.


8.2 Meedia Dagbesteding houdt een dossier bij met daarin alle documenten die
betrekking hebben op de Zorgovereenkomst. Dit dossier is in te zien door de Deelnemer.


8.3 Het dossier wordt door Meedia Dagbesteding vernietigd na de wettelijke bewaartermijn (8 jaar)
na beëindiging van de Zorgovereenkomst.


Artikel 9: Vertrouwelijkheid


9.1 Door zowel de Zorgvrager als Meedia Dagbesteding wordt alle informatie die betrekking heeft
op de Zorgovereenkomst vertrouwelijk behandeld, waarbij geheimhouding en privacy door beide
partijen op een relevante manier worden gerespecteerd. Zie ook de Privacyverklaring van Meedia
Dagbesteding, via www.meedia.nu.


Artikel 10: Geschillen


10.1 Bij ontevredenheid over de dienstverlening door Meedia Dagbesteding dient de Zorgvrager
direct hiervan Meedia Dagbesteding op de hoogte te brengen.


10.2 De Zorgvrager dient bij een tekortschieten van Meedia Dagbesteding in de uitvoering van de
Zorgovereenkomst Meedia Dagbesteding hiervan schriftelijk in gebreke te stellen alsmede Meedia
Dagbesteding in de gelegenheid te stellen de tekortkoming(en) binnen een redelijke termijn te
herstellen.


10.3 Indien de Zorgvrager de nota niet binnen 1 maand na dagtekening van de nota heeft voldaan,
wordt Zorgvrager geacht in verzuim te zijn en behoudt Meedia Dagbesteding zich het recht voor haar
verplichtingen uit hoofde van de Zorgovereenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten
met onmiddellijke ingang op te schorten. Dit artikel is niet van toepassing bij Zorg in Natura. Indien
bij Zorg in Natura de financier niet aan de betaalverplichtingen voldoet, zal Meedia Dagbesteding de
ontstane situatie bespreken met de Zorgvrager en behoudt Meedia Dagbesteding zich het recht voor
haar verplichtingen uit hoofde van de Zorgovereenkomst en de daaruit voortvloeiende
overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te schorten.


10.4 De opschorting genoemd in Artikel 10.3 ontheft de Zorgvrager (en bij Zorg in Natura, de
financier) niet van de verplichting tot betalen van de betreffende nota.


10.5 In geval de Zorgvrager tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Meedia
Dagbesteding, komen alle kosten die Meedia Dagbesteding in redelijkheid zowel in als buiten rechte
heeft moeten maken ter verkrijging van voldoening van haar vordering, voor rekening van de
Zorgvrager. Bij Zorg in Natura geldt additioneel dat als de financier tekortschiet in de nakoming van
zijn verplichtingen jegens Meedia Dagbesteding, alle kosten die Meedia Dagbesteding in redelijkheid
zowel in als buiten rechte heeft moeten maken ter verkrijging van voldoening van haar vordering,
voor rekening komen van de financier.

10.6 Indien sprake is van een PGB-situatie, dan zal de SVB zorgdragen voor de betaling van de factuur
van de Zorgvrager aan Meedia Dagbesteding, zie Artikel 4.7. De Zorgvrager blijft verantwoordelijk
voor de betaling van de nota(‘s) (zie Artikel 4.3). Artikel 10.3 blijft in deze situatie onverminderd van
kracht.


10.7 In aanvulling op Artikelen 10.4 en 10.5 hanteert Meedia Dagbesteding de wettelijke
maximumbetalingstermijn van 30 dagen. Is deze betalingstermijn verstreken dan lopen de kosten
op zoals vastgesteld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze zijn 15 %
van het totaalbedrag, met een minimum van € 40,-.


10.8 Behoudens bij gebleken opzet of grove schuld van Meedia Dagbesteding is de aansprakelijkheid
van Meedia Dagbesteding beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Meedia Dagbesteding ter
zake uitkeert. In het geval dat de verzekeraar van Meedia Dagbesteding geen dekking biedt of niet
uitkeert, is de aansprakelijkheid van Meedia Dagbesteding beperkt tot ten hoogste het bedrag dat
met de Zorgovereenkomst gemoeid is. Indien sprake is van een overeenkomst met een duur van
drie maanden of meer, is de aansprakelijkheid van Meedia Dagbesteding beperkt tot het bedrag dat
gemoeid is met de overeenkomst over de drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende
gebeurtenis(sen).


10.9 Meedia Dagbesteding is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van derden zoals bedoeld in Artikelen 6.1 en 6.2.


10.10 Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Meedia Dagbesteding en de
Zorgvrager en alle overige geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,
zullen worden voorgelegd aan de Klachtencommissie die Meedia Dagbesteding hiertoe heeft
gecontracteerd en, voor zover van toepassing, bij de Geschillencommissie die Meedia
Dagbesteding hiertoe heeft gecontracteerd. Voor zover van toepassing wordt eventueel daarna
een bevoegde rechter ingeschakeld. Indien het geschil daarbij behoort tot de competentie van de
kantonrechter, is de kantonrechter die is aangewezen conform de regels van relatieve
competentie bevoegd.


Artikel 11: Beëindiging


11.1 De Zorgovereenkomst eindigt:
a) door het verlopen van de termijn waarvoor de Zorgovereenkomst is aangegaan (voor zover die is
opgenomen in de Zorgovereenkomst);
b) door het overlijden van de Zorgvrager, Deelnemer;
c) één maand na opzegging van de Zorgvrager middels een schriftelijke verklaring aan Meedia
Dagbesteding;
d) één maand na opzegging van Meedia Dagbesteding middels een schriftelijke verklaring aan de
Zorgvrager;
e) bij intrekking of beëindiging van de onderliggende indicatie of beschikking;
f) indien sprake is van een PGB-situatie: door intrekking of beëindiging van het PGB;
g) bij Zorg in Natura: door intrekking of beëindiging van de overeenkomst(en) tussen Meedia
Dagbesteding en de financier;
h) door gerechtelijke ontbinding;
i) bij faillissement van Meedia Dagbesteding.
11.2 Indien sprake is van een PGB-situatie, dan dient de Zorgvrager de SVB te verzoeken om de
zorgovereenkomst en betaling aan Meedia Dagbesteding stop te zetten. Meedia Dagbesteding kan
waar nodig hierbij assisteren.