Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

1. Algemeen


Het kwaliteitsbeleid van Meedia Dagbesteding is erop gericht om de diensten op het gebied van het leveren van
dagbesteding, geheel in overeenstemming te laten zijn met de overeengekomen specificaties en de vanzelfsprekende
verwachtingen van de cliënten en uitbestedende partijen en aanverwante organisaties in de markt van zorg, wonen en
welzijn.
Het belang van een goede relatie met zowel de cliënten als de opdrachtgevers heeft hoge prioriteit, echter zonder
concessies te doen aan het bovengenoemde beleid.
Het kwaliteitsbeleid is erop gericht fouten te voorkomen en de oorzaken van deze fouten weg te nemen.
Het beleid wordt bepaald door de Directie en zal op basis van gelijkwaardigheid worden afgewogen met het overige
beleid, zoals het financieel-economisch beleid, waarbij gestreefd wordt naar een continue verbetering van de kwaliteit
van de geleverde diensten.


2. Kwaliteitsmanagementsysteem


Om het kwaliteitsbeleid in de bedrijfsvoering gestalte te geven wordt er gewerkt met een kwaliteitsmanagementsysteem
volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015.
De directie van Meedia Dagbesteding verklaart dat het vastgelegde kwaliteitsmanagementsysteem binnen de organisatie
wordt gehanteerd en waar mogelijk zal worden verbeterd.
Het kwaliteitsmanagementsysteem zal tenminste voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en vormt binnen
Meedia Dagbesteding het kader voor het vastleggen en beoordelen van doelstellingen.
3. Verantwoordelijkheden
De doelstelling is om het gebied van het leveren van dagbesteding een toonaangevende positie in de regio in te nemen.
Binnen het kader van deze doelstelling streven we ernaar een kwalitatief hoogwaardige dienst te leveren. De zorg voor de
kwaliteit vergt een actieve betrokkenheid van alle werknemers; iedere werknemer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid
met betrekking tot kwaliteitsborging en de daaruit voortvloeiende taken. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het
vaststellen van het kwaliteitsbeleid en de uitvoering daarvan ligt bij de directie. De directie ziet erop toe dat het
personeel zich houdt aan de regels en voorschriften die genomen worden in het kader van het kwaliteitsbeleid.


4. Belanghebbende partijen


Meedia Dagbesteding streeft naar het onderhouden van een goede relatie met alle betrokkenen door het hanteren van
een duidelijk herkenbaar kwaliteitsmanagementsysteem. Met opdrachtgevers en cliënten worden de contacten zodanig
onderhouden zodat gewaarborgd kan worden dat de diensten overeenkomen met hun eisen ten aanzien van kwaliteit en
beleving.
Leveranciers, aannemers en eventuele tijdelijke werknemers worden geselecteerd op basis van hun prestaties en
organisatie. Efficiency en kwaliteit spelen hierin een doorslaggevende rol. Hierdoor wordt geborgd dat leveranciers,
aannemers en tijdelijke werknemers kunnen voldoen aan de eisen van Meedia Dagbesteding.


Door lering te trekken uit afwijkingen en uit de respons van opdrachtgevers en klanten tijdens overleggen, wordt er naar
gestreefd om de kwaliteit van de dienstverlening en het kwaliteitsmanagementsysteem continu te optimaliseren.


Winschoten, mei 2022

Maarten Bunt | Directeur Meedia Dagbesteding