Klachtenprocedure

Klachten

Klachtenprocedure

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De zorgaanbieder hanteert hiervoor een klachtenregeling die moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. Meedia Dagbesteding heeft deze klachtenregeling voor haar deelnemers ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Voor meer informatie over het Klachtenportaal kunt u op bovenstaande afbeelding klikken en zo naar de betreffende website doorgaan.

In zorgrelaties kan onvrede ontstaan die in sommige gevallen leidt tot een klacht. De Wkkgz is in het leven geroepen om dergelijke klachten zo soepel mogelijk op te lossen. De meeste problemen kunnen gelukkig worden opgelost door een goed gesprek tussen medewerkers van Meedia Dagbesteding en u als cliënt. Hierbij kunt u gratis ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Maar wanneer dit niet tot een oplossing leidt, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie.


Onvrede over de zorgverlening kan bijvoorbeeld te maken hebben met beslissingen of de bejegening van Meedia Dagbesteding, de kwaliteit van de geleverde zorg of over iets wat Meedia Dagbesteding juist nalaat te doen. Ook kan een klacht ontstaan doordat er bepaalde vragen niet beantwoordt worden of wanneer er geen (goede) informatie verstrekt wordt aan u.


Wat te doen bij onvrede of een klacht?


De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Meedia Dagbesteding is als uw zorgaanbieder ook verplicht een klachtenregeling te hebben zodat klachten naar behoren worden afgehandeld. Hieronder vindt u de wettelijke spelregels die gelden bij het indienen van een klacht of melden van een incident.


 • Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt          u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.

 • Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 • De ‘formele’ termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder.

 • De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van de zorgaanbieder op

 • de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.

 • Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met

 • onderbouwing van de reden.

 • Alleen wanneer cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.

 • Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.

 • De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

      Wilt u een klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg? Neem dan de volgende                    stappen:


 • Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder.

 • Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg

 • via info@klachtenportaalzorg.nl

 • Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.