Privacy Reglement

Privacy Reglement

Privacy Reglement

 

Doeleinden gegevensverwerking:


 

Het bieden / uitvoeren van een algemene voorziening- of maatwerkvoorziening en/of het aanbieden van (arbeidsmatige) dagbesteding om een zinvolle dag invulling te verkrijgen.

 

Meedia Dagbesteding houdt een registratie bij van uw administratieve gegevens om uw begeleiding zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de deelnemers. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 

 • Behalve de leiding van Meedia Dagbesteding hebben ook de direct leidinggevenden en begeleiders toegang tot dossiers die door Meedia Dagbesteding worden samengesteld. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • De deelnemer c.q. diens vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de deelnemer zijn vastgelegd in te zien. Wanneer deelnemer en/of diens vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan de deelnemer / vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de deelnemer worden in het dossier opgeslagen.
 • Gegevens van deelnemers worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de deelnemer / vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de deelnemer begeleid heeft ontvangen, worden de gegevens vijf jaar zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde(n) deze gegevens in kunnen zien.
 • Wanneer u van mening bent dat Meedia Dagbesteding niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.
 • Looptijd en inwerkingtreding. Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie.

 

Persoonsgegevens van cliënten

 

 • Het intake formulier is bedoeld om informatie te verkrijgen: Identiteit, veiligheid, doel v/d zorg.
 • Zorg/begeleidingsplannen: om deelnemers van de juiste zorg te kunnen voorzien
 • Medische gegevens: om juist te kunnen handelen waar nodig.

 

De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst te sluiten met de betrokkene of om deze uit te voeren; verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen van de betrokkene.

 

Verstrekken van persoonsgegevens naar instantie

 

 • Gemeenten: voor het verkrijgen van indicaties
 • Zorgkantoren: voor indicaties en betalingen
 • Specialistische zorg: bv. voor diagnostiek / onderzoek
 • Overige hulpverlening (bv. ambulante begeleiding): informatie-uitwisseling
 • Betrokken scholen:  informatie-uitwisseling
 • Ouders/verzorgers:  informatie-uitwisseling

 

Voor het verstrekken en inzage van persoonsgegevens maken we gebruik van toestemmingsformulieren getekend door de betreffende deelnemer.

 

Ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. Verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen van de betrokkene;

 

Digitaal systeem cliënten / deelnemers / facturatie

 

 • Het digitaal cliëntendossier genaamd Zilliz van Landmerc B.V.
 • Toegang tot het digitale systeem is op basis van rechten toekenning met inlognaam en wachtwoord.

 

WiFi voor deelnemers en gasten / intern LAN netwerk

 

 • Beveiliging binnen het netwerk is geïnstalleerd zodat internet gescheiden is van de deelnemer / gasten WiFi. Wij hebben daarnaast een firewall en (antivirus) software in gebruik tegen cybercriminaliteit en malware.